Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ОБУКИ: МЕНАЏИРАЊЕ НА ЕУ ПРОЕКТИ (EU PROJECT MANAGEMENT)...

Skip Navigation LinksHome - Product details
w
Обуки: Менаџирање на ЕУ проекти (EU Project Management), почеток: 10 мај 2021 Обуки: Менаџирање на ЕУ проекти (EU Project Management)
Back

Интензивен основен курс: Менаџирање на ЕУ проекти (EU Project Management)
Времетраење: 1 месец/ 2 пати неделно х 3 часа (вкупно: 24 часа)
Место: Webex (онлајн сесии)

Почеток: 10 мај 2021
Цена: 3,000 ден. (+18% ДДВ)


Основните курсеви се наменети за млади луѓе со или без работно искуство кои имаат интерес за работа на европски проекти во непрофитниот, профитниот, или во јавниот сектор.


Обуките опфаќаат:

     - Основи на проектен менаџмент, што е проект, што значи терминот проектен менаџмент, менаџирање со проекти наспроти
       менаџирање на организации,
     - Фази во проектниот циклус, вовед во основните фази и компоненти на проектниот циклус,
     - Анализи на потреби, проблеми, ризици, ефективност, cost-benefit, заинтересирани страни (stakeholders),
     - Формулирање на цели и активности, inputs, outputs, outcomes, deliverables; дефинирање на анализа нa концептите на
       effectiveness, efficiency, impact;
     - Вовед во временско планирање
     - Вовед во анализа на логиката на проектот (logical framework analysis)
     - Менаџирање на тимови, менаџирање на време, менаџирање на трошоци, менаџирање на ризици, итн.
     - Вовед во европските фондови и програми
     - Европски програми отворени за Македонија и регионот (IPA, 
Erasmus+, Creative Europe, итн.); тековно следење на можностите
       во рамките на ЕУ програмите, разлики помеѓу ЕУ и други прогами, разлики помеѓу различни европски програми, итн.
     - Подготвување нa проекти, идентификација и селектирање на партнери, договарање и преговарање на партнерства, основни
       насоки за спроведување на проекти, менаџирање на односи со донатори, градење на односи со донатори, анализа на
       донаториски принципи и практики, итн.
     - Буџетирање, буџетско планирње, финансиско раководење со проекти
     - Анализа на вистински, одобрени и спроведени ЕУ проекти, практична работа со ЕУ формати и инструменти кои се користат
       во ЕУ проекти, итн.

 
На крајот на обуката секој учесник добива сертификат.
 

 
За да се пријавите обратете се на:

+ 389 2 529 70 29


или електронски на
info2@deso.mk


Забелешка: Потребно е учесниците да имаат основни познавања на англиски јазик и работење со компјутер.

Ве молиме не вршете онлајн уплата пред да потврдите со ДеСо дека ви одговараат тековните термини за обука (ден во неделата, време во денот).