Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

TRAININGS

Skip Navigation LinksHome - Browse products
w
Webinar: Project Management, start date: each 1-st of the month Read more
w
Webinar: Management of Non-governmental Organizations (NGOs), start date: every 1-st of the month Read more
w
Обуки: Менаџирање на ЕУ проекти: Спроведување на набавки според Прaктичниот водич на ЕУ за процедури за набавка (EU PRAG), секој 1-ви во месецот Read more
w
Oсновен курс: Методологија на општествено истражување Read more
w
Oсновен курс: Деловна комуникација Read more
w
Webinar: Managing EU Projects, start date: each 1-st of the month Read more
w
EУ Фондови Read more
w
Обуки: English for Management Read more
w
Обука: Менаџмент на невладини организации (НВО) Read more
w
Обуки: Бизнис Менаџмент Read more
w
Обуки: Менаџирање на ЕУ проекти (EU Project Management) Read more
w
Обуки: Европски фондови: подготовка на ИПА апликација Read more
w
Обука: Project Management Read more
w
Обука: Office Management Read more
Page 1 of 1 First Previous
Next Last